ការ​សាក់​ប្រដាប់ភេទ​កំពុង​ពេញនិយម​ក្នុងចំណោម​នារី​វ័យក្មេង ខណៈ​ពេល​ជាង​សាក់​មិនមាន​ចំនួន​ច្រើន ព្រោះតែ​ភាគច្រើន “​ញ័រ​ដៃ​” មិន​អាច​ធ្វើបាន​ – CEN