ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​! ទោះ​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​យ៉ាង​ណា ក៏​នៅ​រក​វិធី​ជួយ​កូន​ទាល់តែ​បាន​ – CEN