ភូមិ​ដ៏​ចម្លែក​បំផុត​ពិភពលោក ពុំ​ដែល​ស្គាល់​ពាក្យ​ថា​ “ចោរ​” – CEN