ឥណ្ឌូណេស៊ី​ប្រកាស​សាលក្រម​ប្រ​រ​ហារ​ជីវិត ដែលជា​មេ​ផ្ដើមគំនិត​វាយកម្ទេច​ហាង Starbucks – CEN