ឃុំខ្លួន​ឧកញ៉ា ជួប ច័ន្ទ ដែល​ចេញ​សែក​ស្អុយ​ជាង​១​លាន​ដុល្លារ ឲ្យ​លោក​ឧកញ៉ា គឹម កៅ – CEN