ជំរុញ​ពលរដ្ឋ​គ្រប់​និន្នាការ គណបក្សនយោបាយ ប្រមូលផ្តុំ​បញ្ញាញាណ និង​ឆន្ទៈ ចូលរួម​កសាង​ជាតិ​កម្ពុជា​ – CEN