៥​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៨ ពន្ធដារ ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ បាន​ជាង​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ – CEN