ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ដោយសារ​តេ​ទៅ​សង្សារ​ចាស់​ជិត ៨០.០០០​ដង ក្នុង​មួយអាទិត្យ​ – CEN