ចាក់​ភាគី​ទំនាស់​របួស​ធ្ងន់ ដោយ​រឿង​បើក​ភ្លើង​ហ្វា គោយន្ត​ភ្ជួរ​ដី​និង​ម៉ូតូ ដាក់​គ្នា , ជន​ដៃ​ដល់ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន – CEN