ប្រជាពលរដ្ឋ​អង់​គ្លេ​ស​ជាង​100.000​នាក់​នាំគ្នា​ធ្វើ​បា​តុ​មក​ម្មតា​មដង​វិថី​ដើម្បី​ប្រ​ឆាំង​នឹង​Brexit​ – CEN