សុំទាន​ក៏ត្រូវ​មាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ច្បាប់​ដែរ​ – CEN