នៅសល់តែ ៣៤ ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​នឹង​មកដល់​ – CEN