នារី​សញ្ជាតិ​អូស្ត្រាលី​មាន​សុភមង្គល​យ៉ាងខ្លាំង​ក្រោយពេល​បោះបង់​ទីក្រុង​ចូល​ក្នុង​ព្រៃ​របស់​នៅ​ដោយ​ពុំ​ត្រូវការ​សម្លៀកបំពាក់​ – CEN