បាតុភូតធម្មជាតិ នឹង​ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ រហូត ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០​មិថុនា​ – CEN