នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កាណាដា​រង​ការពិន័យ​ព្រោះ​មិន​រាយការណ៍​ពី​កាដូ​មិន​បាន​ទទួល​ – CEN