ផ្សិត​បិសាច​នេះ ខុស​ពី​ផ្សិត​ផ្សេងៗ​ទាំងស្រុង ដោយសារ​តែ​វា​… – CEN