​ការចែករំលែក​អាហារ​ក្នុង​ពិភព​សត្វ​ដែល​ស្ទើរតែ​មិន​ជឿ​ (មានវីដេអូ) – CEN