បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆមាស​ទី​១ និង​លើក​ទិសដៅ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨ ​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង – CEN