មនុស្ស​ពីរ​នាក់ លង់ទឹក​ស្លាប់ នៅ​រមណីយដ្ឋាន​ទឹកធ្លាក់​ជ្រាវ​ – CEN