​អាណិត​នាយ​ស្លេក​ណាស់ ការកូន​ដំបូង​បែ​ជា​ជួប​រឿង​មិន​សមប្រកប – CEN