វត្ត​ចំនួន​៤​ នៅក្នុង​សង្កាត់​បាវិត​ ទទួួ​លបាន​ទេយ្យ​ទានពីប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់ជាតិ​ចុះជួយ​សង្កាត់​បាវិត​ក្រុង​បាវិត​ – CEN