ធ្វើ​កន្លែង​សម្រាប់​ដាក់​អ្នកទោស​ដែល​ជា​អ​និតិ​ជន​មាន​ទីតាំង​ក្នុង​ខេត្តកណ្តាល និង​អាច​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN