ម្យ៉ាង​ដែរ​ដែល​សិស្ស​ទៅ​ប្រលង​បាន​ត្រូវ​អ៊ិន​ធើ​ណេត​ទូទាំងប្រទេស​បាន​ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់ ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​ការកេងបន្លំ​ – CEN