អគ្គិសនី​កម្ពុជា ពន្យល់​រឿង​ផល​ប៉ះពាល់​ដី​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម ខណៈ​មាន​ពលរដ្ឋ​មក​តវ៉ា​នៅ​មុខ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ជិត​មួយ​អាទិត្យ​ – CEN