ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ នូវ​ម៉ាក​សម្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ​ទំនិញ ក្រូចថ្លុង​កោះ​ទ្រង់​ – CEN