អង្គការ ​JICa ​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​ឥ​តសំណង ដើម្បី​សាងសង់​អាង​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​ទឹក​កខ្វក់ នៅ​តំបន់​ជើងឯក​ – CEN