​ត្រូវ​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​មនុស្ស កុំ​ព្រោះតែ​អតីតកាល​សម្លាប់​អនាគត​របស់​គេ​ឲ្យសោះ​ – CEN