ជប៉ុន​៖ វាយប្រហារ​ស្ថានីយ​ប៉ូលីស សម្លាប់​មនុស្ស​អស់ ២ នាក់​ – CEN