កម្មវិធី​ប្រកួត World Cup ថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា និង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៧ មិថុនា​ – CEN