ប្រតិបត្តិ​ករ​ទូរគមនាគមន៍​ប្រព្រឹត្ត​ផ្ទុយ​នឹង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នឹង​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំ​ពោះ​មុខ​ច្បាប់​ – CEN