បង្ហាញ​មោទនភាព​ចំពោះ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN