ក្រុម​ជនជាតិ​ចិន​វាយ​គ្នា​ជាមួយ​ក្រុម​សន្តិសុខ ផ្អើល​កោះ​ពេជ្រ​ – CEN