វ័យ​ទើប​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ មិន​នឹកស្មាន​អូន​ម៉ាប់​ជា​ក្មេង​ដ៏​ល្អ ចេះ​ជួយ​ធ្វើ​កិច្ចការងារ​ផ្ទះ​ទាំងនេះ មនុស្ស​ធំ​ឃើញ​ហើយ​សុំ​ខ្មាស់​!! – CEN