ប្រាប់​អភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៥ ត្រូវដាក់​ក្រុមការងារ​ប្រចាំ បញ្ជា​សម្រាប់​តាមដាន​និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ក្នុង​ឧបាយកល​ផ្ដូ​ល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN