ក្រុមហ៊ុន​ឲ្យ​បុគ្គលិ​កដាំ​ស្រូវ ក្នុង​ការិយាល័យ​ចុងរដូវ​នាំ​ចៅ​មក​ប្រមូល​ផល​ឲ្យ​សប្បាយ​ – CEN