ក្រសួង​យុ​ត​ត្តិ​ធ​ម៍​ បើក​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តី​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​អាជ្ញាសាលា​ឲ្យមន្ត្រីរាជការ​នៅក្នុង​ខេត្ត​បាន​យល់ដឹង​ – CEN