ប្រាប់​ពី​សិទ្ធិ និង​បំរាម​សម្រាប់​បក្សនយោបាយ បេក្ខជន និង​ភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​ – CEN