​ឆ្នាំ​២០១៧ ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុ​ជា នៅក្រោម​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពាណិជ្ជកម្ម ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​បរទេស បាន​កើនឡើង​ដល់ ១១.១៥៣​លាន​ដុល្លារ​ – CEN