ឆមាស​ទី​១ នៃ​ឆ្នាំ​២០១៨ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា បានអនុញ្ញាត​ការជួស​ជុ​ល សំណង់​ស្រាល ចំនួន​៦២៤ ករណី​ – CEN