ក្នុងរឿងដ៏សំខាន់មួយនេះ តែអ្នកស្រី Elaine Chao បែរជាស្រែកដាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាថា «កុំមករំខានប្តី» ខ្លួនក្នុងកាយវិការដ៏ពុំសមរម្យ (វីដេអូ) – CEN