អាជ្ញាធរ​ជំរុញ ការយកចិត្តទុកដាក់ លើ​ផ្នែក​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ – CEN