រដ្ឋបាល​រាជធានី និង​ក្រសួង​សាធារណការ ចុះហត្ថលេខា ជាមួយ​ចៃ​កា លើ​ការអភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព ការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធ ប្រឡាយ លូ នៅ​ភ្នំពេញ​ – CEN