​បញ្ជា​ទៅ​គ្រប់​បណ្តា​មេ​អង្គភាព​នានា​ទាំង​អស់ មិន​ត្រូវ​កាត់​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​របស់​នាយ​ទាហាន​ – CEN