​ភី​ឡុ​តម្នាក់នេះ​​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ជាច្រើន​លួច​ច្រណែន​មិន​ស្ទើរ បន្ទាប់​ធ្វើ​រឿង​ដ៏​កម្រ​មួយ​នេះ ដល់​មិត្តស្រី​ខ្លួន​ខណៈ​កំពុង​គេង​លក់​ – CEN