​ការសម្រេចចិត្ត​បិទទ្វារ​រឿង​មួយ​របស់​ចិន​ធ្វើឲ្យ​ពិភពលោក​ច្របូកច្របល់​ – CEN