ប្រសិន​អ្នកជំនាញ​មិន​មាន​ពិសោធន៍​នោះ គ្រួសារ​មួយ​នេះ​ប្រហែល​គ្មាន​ជីវិត​រស់ ព្រោះ​កូន​ពស់វែក​ញាស់​… ១០០​ក្បាល (​មាន​វីដេអូ​) – CEN