​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និង​ទប់ស្កាត់ ការជួញដូរ​ឆ្លងដែន នូវ​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ – CEN