ផ្សោត​ឈ្មោល ១​ក្បាល​ងាប់​ដោយសារ​ជាប់​មង របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN