អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ នឹងបើកិច្ចប្រជុំកំណត់ តម្លៃសេវាប្រមូលសំរាម ជាថ្មីឡើងវិញ ក្រោយមានប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋ – CEN