ក្នុងពេល​បោះឆ្នោត មាន​អ្នកនយោបាយ​មួយចំនួន បាន​ឆ្លៀត​យក​រឿង​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ មក​បង្វែរ​ជា​រឿង​នយោបាយ​ – CEN